منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
راز کسب درآمد از اینترنت

راز کسب درآمد از اینترنت

مشت آهنین

مشت آهنین

پاورپوینت-چگونه پروپوزال بنویسیم؟- در81 اسلاید-powerpoint-pp

پاورپوینت-چگونه پروپوزال بنویسیم؟- در81 اسلاید-powerpoint-pp

مجموعه نمونه سوالات با پاسخنامه سوالات عمومی آزمون استخدامی

مجموعه نمونه سوالات با پاسخنامه سوالات عمومی آزمون استخدامی

عنوان پاورپوینت : رایانش ابری Cloud Computing...

عنوان پاورپوینت : رایانش ابری Cloud Computing...

بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی شهر تبریز

بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی شهر تبریز

 دانلود جزوه درسی استاتیک

دانلود جزوه درسی استاتیک

دانلود مقاله بررسی کیفیت اطلاعات در اتخاذ و انتخاب سیستم‌های اطلاعات حسابداری

دانلود مقاله بررسی کیفیت اطلاعات در اتخاذ و انتخاب سیستم‌های اطلاعات حسابداری

حذف صفر از پول ملی

حذف صفر از پول ملی

عنوان پایان نامه :  بررسی پروتکل TCP/IP‎.

عنوان پایان نامه : بررسی پروتکل TCP/IP‎.

امنیت نرم افزار

امنیت نرم افزار

دانلود مقاله بيوشيمي عمومي لیپیدها .

دانلود مقاله بيوشيمي عمومي لیپیدها .

گروه محصول -> مقالات

دانلود روابط كانون وكلاء دادگستري ايران با مجامع بين المللي وكلاء امريكا و فرانسهقیمت: ۱۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 10     کد محصول :11296قالب فایل: ورد

 

 

 

مقدمه

پس از خاتمه جنگ جهاني بمنظور تشريك مساعي براي تحكيم مباني صلح عالم از طرف عدهاي از جوامع وكلاء دادگستري كشورهاي مختلف دنيا طرحي تهيه شد كه از لحاظ احاطه و بصيرت و اطلاعات جامعي كه وكلاء دادگستري ممالك دنيا نسبت بمباني حقوقي و قوانين مختلفه دارند و عملاً در دفاع از حق انجام وظيفه مينمايند، بمنظور از بين بردن موجبات اختلال صلح كه باعث از بين بردن آثار تمدن و عدم اساس بشريت ميشود با شركت نمايندگان كانونهاي وكلاء دادگستري عموم ممالك دمكراسي كنفرانسها و كنگرههائي تشكيل گردد. بدواً در امريكاي شمالي شالوده و اساس انجمن بينالمللي وكلاي جهاني ريخته شد و مقارن آن نهضت ملي قضائي در پاريس منعقد گرديد و فعلاً هم در بروكسل كنگره ديگري از وكلاء عالم تشكيل شده كه تعقيب عمليات نهضت ملي قضائي فرانسه را مينمايد واز طرف مجامع نامبرده از كانون وكلاي ايران نيز براي شركت دعوت بعمل آمد و نظر باينكه ملت ايران نيز ملتي است صلحطلب و يكي از عوامل و موجبات مهمه صلح و پيروزي دموكراسي جهاني است و با تحمل شدائد و مصائب و محروميتهاي بيشمار پيروزي و فتح نهائي دنيا را تامين نموده، اين دعوتها را حسن استقبال كرد و در اين كنگرهها شركت جست و اينك گزارش اقدامات كانون وكلاء و خلاصه از عمليات كنگرههاي نامبرده كه از طرف كنگرهها بدفتر كانون رسيده ذيلا درج مينمائيم و متعاقب آن نتيجه اقدامات كانون را در مجامع بينالمللي وكلاء دادگستري باطلاع خوانندگان گرامي خواهيم رسانيد.

1- انجمن بينالمللي

وكلاي دادگستري امريكا

در 29 مارس 1946 (8 فروردين 1325) از طرف كانون وكلاء دادگستري امريكا نامه اي بكانون وكلاء تهران ارسال شده بود كه در 13 و 2 و 1325 بدفتر كانون رسيد و از كانون وكلاء دعوت شده بود كه كميته مخصوص شعبه بينالمللي و حقوق مقايسه آنجا طرحي براي تشكيل كانون بينالمللي وكلاء دادگستري تهيه نموده و ضمن دعوت از كانون ايران اطلاعاتي نيز از سازمان كانون وكلاء ايران خواسته بودند كه پاسخ داده شد. خلاصه مقررات و تشكيلات اين سازمان عبارست از :

استقرار روابط دوستانه بني وكلاء عالم

سعي در پيشرفت علوم قضائي و اصلاحات لازمه و سعي در تكميل حقوق مقايسه و وحدت قوانين و كمك بنشر معرفت قضائي و اطلاع از روشهاي قانوني وقضائي كشورهاي مختلفه و مساعدت باستقرار قانون و تمركز آن در حوزه هاي قضائي و مساعدت با سازمان ملل متفق و مقاصد آن و سعي در ايجاد محكمه بينالمللي براي عدالت و براي محاكمه كساني كه بعالم بشريت خيانت نمودهاند.

شرط عضويت اين سازمان پس از قبول هركانون از هر ملت كه داراي يك يا چند كانون در شهرستانها باشد اين است كه هر يك از اين مجامع قابليت انتخاب را براي عضويت اين سازمان خواهند داشت ولي نمايندگان كانون شهرهاي بزرگ حق حضور در اين مجمع را داشته و وكلاء هم ميتوانند عضويت آنرا با پرداخت حقالسهم سالانه قبول نمايند وسازمان داراي هيئت رئيسه و هيئت مديره و كمتيه اجرائيه و شوروي خواهد بود.

پس از مذاكره و شور اين دعوت از طرف كانون موردقبول يافت و پاسخ آن فرستاده شد متعاقب آن نامه از طرف رئيس كانون وكلاء امريكا از واشنگتن رسيد كه نمايندگان كانون ايران براي روز 8 اكتبر 1946 (15 مهر 1325) بواشنگتن اعزام گردند تا در كنگره شركت جسته و اساس و مقررات سازمان كانون بينالمللي وكلاء دادگستري جهان و شالوده آن ريخته شود و ضمناً اين سازمان بينالمللي را براي تحكيم مباني قضائي و صلح بينالمللي در سايه قانون و عدالت در تمام جهان مفيد و لازم شمرده بود و تذكر آنرا ضروري ميدانست.

مجدداً از طرف رئيس كميته مخصوص كانون بينالمللي وكلاء دعوت حضور در جلسه 18 اكتبر كنگره بينالمللي و اتخاذ تصميم نسبت بطرح سازمان بينالمللي وكلاء جهان بعمل آمده و چون موقع دير بود و وسيله و اعتبار اعزام نماينده از مركز نبود بوسيله تلگراف خطاب بسفارت كبراي دولت شاهنشاهي ايران در واشنگتن آقايان دكتر احمد مقبل – دكتر تقي نصر- دكتر علي اكبر اخوي باتفاق آراء هيئت مديره كانون وكلاء بسمت نمايندگي معرفي و مراتب بكانون وكلاء بينالمللي جهان اعلام و بخود آقايان نمايندگان نيز اطلاع داده شد كه چون كانون ايران دعوت كانون بينالمللي امريكا را قبول نموده و در جلسات كنگره بنمايندگي ايران حضور يافته و شركت جويند.

كنگره نامبرده در تاريخ 8 اكتبر با شركت نمايندگان كانون وكلاء ايران و 21 كشور ديگر تشكيل گرديد و اساسنامه اين مجمع كه طرح آن تهيه شده بود مطرح و نسخهاي از آنهم بكانون وكلاء ايران رسيد و مقرر گرديد انجمن دوم در 17 فوريه 1947 (27 بهمن 1325) در نيويورك تشكيل گردد تا نظريات قطعي اعضاء نسبت بطرح اساسنامه كنگره بينالمللي كانون وكلاء دادگستري جهان برسد.

پس از وصول اين نامه و ضميمه آن جلسه هيئت مديره كانون در تهران تشكيل و چون وقت منقضي شده و نامه كنگره امريكا بواسطه اشتباه پستخانه تهران ديرتر بكانون تهران رسيده بود مجدداً بوسيله تلگراف قبولي عضويت دائم كانون بينالمللي اعلام و اظهار نظر در اساسنامه راهم با جلب نظر نمايندگان ايران بوقت موسع ديگر موكول نمود تا درباره آن غور و تامل بيشتري از طرف كانون و نمايندگان آن بعمل آيد ضمناً بآقايان نمايندگان كانون ايران دستور تلگرافي داده شد كه در جلسه 17 فوريه 1947 نيز حضور يافته و شركت نمايند.

در 27 اكتبر نامه اي از آقاي دكتر تقس نصر رسيد و گزارش دادند كه پس از وصول تلگراف كانون از تهران با موافقت سفارت كبراي ايران باتفاق ساير آقايان بعنوان نماينده در كنفرانس شركت نموديم و در مواد اساسنامه از طرف نمايندگان ايران مذاكرات مفصلي بعمل آمد و رونوشت اساسنامه هم ارسال شد تا پس از اظهار نظر كانون تهران بضميمه اعلام قبول عضويت بواشنگتن فرستاد شود تا در جلسه 17 فوريه در كنفرانس مطرح گردد. ضمناً اظهار نظر نموده بودند كه عضويت اين كانون از لحاظ علمي بسيار مفيد بوده و البته تعهدي براي كانون ايران ايجاد خواهد نمود و عضويت آن در هر حال از هر حيث مقرون بصلاح ميباشد. و تذكر داده بودند كه مبلغ يكصد دلار هم بايد حق عضويت پرداخت شود و اعلام نموده بودند اگر در شهرستانها هم كانون و يا انجمن وكلاء باشد ميتوانند قبول عضويت نموده و نماينده بفرستند و هر وكيل دادگستري هم شخصاً با ارسال سالي 5 دلار ميتواند عضو اين انجمن بينالمللي بشود و البته اين اشخاص حق حضور در جلسات و شركت در آنرا داشته ولي رأي آنها بسته برأي كشوريست كه كانون آن يا كانونهاي آن نماينده فرستاده اند و جمعاً داراي يك رأي خواهند بود.   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود روابط كانون وكلاء دادگستري ايران با مجامع بين المللي وكلاء امريكا و فرانسه و بلژيك  دانلود روابط   كانون وكلاء   دادگستري ايران  ا مجامع   بين المللي   وكلاء امريكا    فرانسه    بلژيك  ایران  
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

حجم:19483KB | بازدید :105

 قالب فایل >>> ورد    اين فصل عمدتاً روي موضوعات انتقال جرم و حرارت تمركز مي يابد چون آنها براي خنك سازي اجزا ي دستگاه توربين بكار مي روند و انتظار مي رود كه خواننده با اصول مربوطه در اين رشته ها آشنايي داشته باشد. تعدادي از كتابهاي فوق العاده (1-7) در بررسي اين...

راز کسب درآمد از اینترنت

راز کسب درآمد از اینترنت

راز کسب درآمد از اینترنت

حجم:16974KB | بازدید :208

بدون مقدمه به اصل مطلب می پردازم امروز قصد دارم تا پکیج حرفه ایی( راز ثروتمند شدن از اینترنت) رو به شما معرفی کنم این پکیج از دو بخش تشکیل شده: بخش اول : آموزش کسب درآمد از اینترنت -- بخش دوم : قولی که دادم ( تضمینی) قیمت اصلی این پکیج 25 هزار تومان است.اما به دلیل اهمیت مسئله...

عنوان پایان نامه : مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به ن

عنوان پایان نامه : مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به ن

عنوان پایان نامه : مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به ن

حجم:10691KB | بازدید :105

    عنوان پایان نامه : مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به نظیر.... قالب بندی : PDF شرح مختصر : كاربران سيستم هاي رايانه اي گاهي نيازهايي پيدا مي كنند كه تامين آن ها سخت، هزينه بر و يا زمان بر مي باشد؛ به عنوان مثال، شخصي به دنبال كتاب خاصي است كه در كتابخانه يا...

دانلود ربات H120

دانلود ربات H120

دانلود ربات H120

حجم:9761KB | بازدید :142

قالب فایل >> ورد   متشكريم از شما براي انتخاب ربات H120. اين راهنما شامل اطلاعاتي است در مورد مشخصات ساختمان، نگهداري و اگاهي در مورد ربات HHI. پرسنلي كه كار آنها تعمير و نگهداري ربات است بايد مقدمه اي براي نصب ربات طرح كنند. خواهشمندم قبل از آنكه كاري انجام دهيد...

بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر 280صفحه

بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر  280صفحه

بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر 280صفحه

حجم:9494KB | بازدید :103

قالب فایل  >>>  ورد  در جوامع مدرن پدیده های جدید به مرور زمان و بطور تدریجی در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشکلات و نیازهای آنجا ابداع شدند، و موجب یک رشد تدریجی در طول تقریباً 200 سال در همۀ زمینه ها از صنعت و کشاورزی و پزشکی گرفته تا فیزیک و نجوم و بیولژی ......

عنوان پروژه : دفترچه تلفن پیشرفته به زبان سی شارپ...

عنوان پروژه : دفترچه تلفن پیشرفته به زبان سی شارپ...

عنوان پروژه : دفترچه تلفن پیشرفته به زبان سی شارپ...

حجم:9414KB | بازدید :86

عنوان پروژه : دفترچه تلفن پیشرفته به زبان سی شارپ... قالب بندی : C#, PDF شرح مختصر : پروژه ای که در پیش روی شماست برنامه ای کوچک است به منظور مدیریت شماره تلفن های فرد. امید آن است که این پروژه ی کوچک راهنمایی باشد برای دوستان علاقه مندی که به زبان کد نویسی #C رو آورده...

دانلود سيستم گرمايش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتي زمين گرمايي

دانلود سيستم گرمايش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتي زمين گرمايي

دانلود سيستم گرمايش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتي زمين گرمايي

حجم:8984KB | بازدید :117

قالب فایل >> ورد  سيستم گرمايش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتي زمين گرمايي در فرودگاه گولنيو لهستان خلاصه: طراحي يك سيستم گرمايش و ذوب برف در فرودگاه GolenioW در كشور لهستان هدف اين مقا له مي‌باشد. سيستم بر اساس كار كرد و استفاده  از انرژي زمين گرمايي در منطقة...

دانلود مقاله بيوشيمي عمومي لیپیدها .

دانلود مقاله بيوشيمي عمومي لیپیدها .

دانلود مقاله بيوشيمي عمومي لیپیدها .

حجم:8841KB | بازدید :280

قالب فایل >>>ورد      غشاء سلولي؛ ساختمان، شكل گيري و عملكرد غشاءهاي سلولي حالتي غليظ و چسبناك داشته، و در عين حال همانند پلاستيك ها مقاوم بوده و استحكام دارند. غشاءهاي پلاسمائي فضاهايي بسته پيرامون پروتوپلاسم سلولي تشكيل مي دهند و سلولها را از يكديگر...